Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Výroční zpráva o poskytování informací obce Malý Újezd za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací obce Malý Újezd za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací obce Malý Újezd za rok 2017

Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31

V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Malý Újezd tuto „ Výroční zprávu za rok 2017“

§18 odst. 1,písm. a)
Počet podaných žádosti o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

§18 odst.1, písm.b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18 odst. 1 písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

§18 odst. 1 písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

§18 odst.1 písm.e)
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

§18 odst.1 písm.f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky a jinými způsoby.

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě.

                                                                                  Jaroslav Peleška DiS., starosta

 Zveřejněno na úřední desce dne:  28.2.2018

Vyvěšeno: 28. 2. 2018

Datum sejmutí: 16. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět