Služby občanům

Legalizace, vidimace

 • Ověření podpisu: 30,- Kč
 • Ověření listiny: 30,- Kč/za stránku

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Kde přihlášení provést?

 • Obecní úřad Malý Újezd, Malý Újezd 95

 

Co je k přihlášení potřeba?

 • platný občanský průkaz
 • vyplněný přihlašovací lístek (obdržíte na OÚ)
 • finanční hotovost na správní poplatek
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu, popř. úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatek: 50,- Kč/za osobu

 

Nový občanský průkaz

 • vyřizuje Městský úřad Mělník

 

Legislativa

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • stručný výpis ze zákona:
  • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
  • Občan ĆR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
  • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.
  • Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan osobně na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Tuto změnu může také ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu oddělí pravý dolní roh občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu
  • Za občana mladšího 15 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce na základě předloženého pravomocného rozhodnutí soudu.

Virtuální prohlídka

1

Rozpočet

Rozpočet